Stilstaan is achteruit gaan

Een Beweging hoort te bewegen

Als we de continuïteit van onze dienstverlening aan de Gemeenschap willen blijven garanderen ( de reden van ons bestaan! ), is het nodig dat we onze equipes versterken, verjongen en uitbreiden en ook dat we nieuwe groepen proberen te creëren. We hebben dit altijd onze ‘expansie’ geheten. 

In deze rubriek vinden jullie een aantal suggesties en ideeën die jullie hopelijk kunnen inspireren om kennissen, vrienden of relaties enthousiast te maken voor onze werking en ons ‘zijn’. 

De rubriek is niet ‘af’, wat inhoudt dat al wie een valabel of uitgewerkt idee heeft hieromtrent, zijn / haar suggestie kan opsturen naar het Secretariaat Fifty-One International, dat dit ter bespreking zal voorleggen aan de werkgroep Expansie en aan het Uitvoerend Comité.  

Niemand moet nog overtuigd worden van de noodzaak van onze groei, dus rest ons alleen jullie en ons allemaal veel inspiratie en succes toe te wensen. Catherine VAN PARYS

catherinevanparys51@gmail.com


De toekomst van de Fifty-One De Fifty-One van de toekomst

Om de interesse van de jongeren op te wekken, moeten we ons aan hen interesseren, aan hun problemen en aan hun angsten, aan hun hoop en hun verwachtingen, van vandaag en van morgen. 

We moeten hun taal spreken , op hun manier en dus ook via de social media.

Vaststelling : jongeren zijn pessimistisch over hun toekomst en dit zowel op economisch als op ecologisch vlak. Ze zijn ook pessimistisch over de ecologische erfenis die we hen aan het nalaten zijn. 

In het kader van ons partnership met De Rechten van het Kind, is het vanzelfsprekend dat de Fifty-One meegaat met de maatschappelijke evolutie en dus het nodige belang hecht aan de hedendaagse problemen. Het is dringend…

Laat ons de dynamiek van de maatschappij proberen volgen.

Jongeren hebben inderdaad recht op een maatschappij waar het goed is om leven. Het is ons aller maatschappelijke verantwoordelijkheid hen een goede leefwereld achter te laten. Dit is in perfecte harmonie met ons engagement om De Rechten van het Kind te vrijwaren. 

Laat ons dan ook voorstellen om nieuwe thema’s aan te snijden, nieuwe perspectieven te creëren en nieuwe invalshoeken te bedenken die overeenkomen met de huidige maatschappelijke context. Dit kan op alle niveaus van de Fifty-One.  

Concreet stellen we voor 
·         om op de SV een ‘ecologische’ spreker uit te nodigen
·         acties te ondernemen met de jongeren , en dus niet alleen voor  hen. Een idee kan zijn om samen met scholieren zwerfvuil op te ruimen. 
·         ‘jongeren’ uit te nodigen op een/onze SV
·         hen een vragenlijst voor te leggen over hun toekomst en op social media interviews met hen te publiceren
·         op club- of districtsniveau, een debat te organiseren met jonge universitairen, de minister van Milieu en Duurzame Ontwikkeling, de Kinderrechtencommissaris
·         alle SV met spreker ‘open’ te stellen 

IDEEN OM JE CLUB TE LATEN GROEIEN

10 RADEN OM NIEUWE LEDEN AAN TE WERVEN

Elke club heeft best een goede strategie om enerzijds zijn leden te behouden en anderzijds om nieuwe leden aan te werven.
 
Laat ons zorgen voor een warm en hartelijk onthaal.
De Voorzitter ontvangt de leden en de genodigden met een warme handdruk.
Niet iedereen stapt immers graag en vlot een ruimte met onbekenden binnen.
Stel jezelf voor en stel de genodigde voor aan de andere leden. 

Maak van iedere vergadering een media event
Bezorg aan de plaatselijke pers een artikel over jullie events en stuur hen meteen een foto op van bv de spreker, of van de intronisatie van een nieuw lid of van een activiteit. 
Kranten en weekbladen zijn altijd geïnteresserd in lokale relevante informatie.

Interesse opwekken van de media
Een  idee om de  media bij de Fifty-One te betrekken is een journalist(e)  uit te nodigen op een Vergadering. 
Zo krijgt hij/zij  rechtstreeks een beeld van de club en zijn werking en kan hij/zij ons wellicht inspireren om naambekendheid uit te bouwen. 
Denk er aan visite- of businesskaartjes van de leden mee te geven zodat hij/zij  zicht krijgt op het profiel van de leden.
 
Leer je leden kennen
Het is misschien een hele uitdaging voor het Comité om zo rap mogelijk – eigenlijk al van bij het aantreden of bij  de eerste ontmoeting- de naam te kennen van de leden, hoe talrijk die ook mogen zijn. 
Iedereen waardeert immers het gevoel echt deel uit te maken van de club, wat ook zijn officiële hoedanigheid weze. 

Zorg voor een website van je club 
De Website of de social media zijn evidente info- en contactkanalen. Schenk er voldoende aandacht aan. 
Ook binnen de club is vlotte en snelle communicatie belangrijk. Denk misschien aan een watsapp voor de leden. 
Er zijn danig veel gebruiksvriendlijke programma’s. 

Zorg dat de nieuwe leden ook een taak krijgen
De leden die bij de comité-werking of bij speciale projecten betrokken worden, leren meteen ook de commissies kennen en engageren zich wellicht sneller.
Elke club heeft gegarandeerd veel talent en competenties in huis om de werking van de club collectief te optimaliseren en te doen slagen. 

Wedstrijd membership !
Een leuk motiverend idee voor een nieuwe ‘aanbreng’ kan zijn om de naam van de leden die een kandiaat-lid voorstellen in een ‘toverhoed’ te bewaren zodat de trekking van het einde werkjaar hen als beloning een reductie van 50% op hun bijdrage voor het daaropvolgend jaar kan geven. 
Er zijn uiteraard varianten te bedenken. Het doel is dat iedereen inspanningen doet om de club te doen groeien.
 
De Flyer is een hulp voor promotie !
Stuur de flyers van jullie activiteiten naar de plaatselijke ondernemingen en verenigingen. Feliciteer een nieuwe lokale onderneming of een gevierd ondernemer en nodig die meteen uit een vergadering bij te wonen. 
En om lid te worden ! Dit kan hen een heel goed gevoel geven.

Breng een vriend/kennis mee naar de vergadering
Nodig potentiële kandidaten uit op een SV en vraag op het einde van de vergadering wat hij/zij denkt van de Vergadering. 
Dat kan een goede graadmeter zijn om te zien of hij/zij inderdaad potentieel lid kan zijn. Misschien is hij/zij al overtuigd ! 
Informeer uiteraard de kandidaat/genodigde op voorhand dat dit de normale werkwijze is.

Laat de club kennen in de regio !
Veel Gemeentebesturen staan open voor lokale organisaties ‘zonder winstoogmerk’ en geven hen graag een forum. Misschien komen er op die manier contacten met andere bedrijven…
Die dan op termijn ook vermeld worden door de club… Win win… 

SV 2.0 -   Idëen om de « jongeren beter te integreren » 


Sedert november 2019 voorziet het HR een zekere souplesse voor het invullen van de tweede SV van de maand. Deze tweede vergadering kan inderdaad op een originele manier ingevuld worden en zet de deur dus open voor de creativiteit van onze jongste leden . 

Laat ons toe de jongeren te valoriseren. 

 

Beginnen we met minstens één keer per jaar aan de jongeren onder ons de verantwoordelijkheid te geven om zowel naar inhoud als naar vorm een SV te organiseren. Het zal hen toelaten er hun eigen Schwung en drive in te steken en wellicht kunnen ze op die manier makkelijker hun collega’s, vrienden of relaties uitnodigen: de SV is immers op hun maat gemaakt! 

 

Deze formule kan een antwoord zijn op de vraag van sommige jongere leden om niet te snel een officiële functie te krijgen  of te ‘moeten’ opnemen in de club. Sommigen willen zich inderdaad op hun eigen manier en tempo ( meestal ‘gedicteerd’ door hun beroepsagenda ) inwerken en inzetten.  

De wens en hoop is in deze dat de ‘anciens’ de openheid van geest hebben naar de jongere leden te luisteren, hun input te waarderen et zich open te stellen voor een nieuwe wind. 

Op die manier geven ‘we’ aan de jongere leden dezelfde vrijheid die wij ooit kregen, namelijk die om soms het voortouw te mogen nemen.  

Dit is pure logica. En respect. 

Principe van de vergaderingen n + 1 


Doel is, enerzijds, dat alle clubs een vergadering zouden organiseren één maal per jaar waar ieder lid een genodigde zou meebrengen. De datum van deze speciale vergadering moet op tijd bekend zijn, zodat alle leden dit kunnen voorbereiden : inderdaad zijn genodigde zorgvuldig kiezen en een kwaliteitspreker voorzien die natuurlijk liever zal hebben dat er meer volk komt. Bovendien, het laat de restaurant-uitbater toe om af en toe meer inkomsten te hebben.

Anderzijds, het feit dat deze vergadering op tijd geprogrammeerd en geofficialiseerd wordt, doet iedereen herinneren aan “Expansie”, dikwijls vergeten in onze districten.

Op die manier, de groei van de clubs zal deel uitmaken van hun jaarlijks programma, zoals de algemene vergaderingen, de electies, de diensten aan de gemeenschap …

Men moet realistisch blijven dat niet ieder genodigde noodzakelijk een nieuw lid zal worden. Maar het feit om er regelmatig aan te denken is een goede start voor een wel nagedacht groei.

Hoe handelen:

- Een datum vastleggen voor een vergadering met genodigden (vergadering n + 1)
- Een attractie voorzien (een spreker, of …)
- 4 vergaderingen voor de gekozen datum: de voorzitter (voorzitster) vraagt om na te denken over mogelijke genodigden
- 3 vergaderingen voor de gekozen datum: de voorzitter (voorzitster) noteert de namen van de genodigden en die van het lid 
- 2 vergaderingen voor de gekozen datum: de voorzitter (voorzitster) noteert de bevestigde namen van de genodigden en die van het lid
- 1 vergadering voor de gekozen datum: gedetailleerde voorbereiding (onthaal, verloop van de avond, flyer Fifty-One, decoratie Fifty-One, korte voorstelling van Fifty-One, enz … 
- Het is belangrijk dat de voorzitter een lijst maakt met de namen van ieder lid en hun genodigden
- Die lijst moet nageschekt worden ieder vergadering voor de betrokken datum.
- Zo kan de voorzitter een zacht en sympathieke druk maken op de leden om excuses te vermijden zoals “ik ben het vergeten” of “mijn genodigde kan niet” …